Política de privacitat

Responsable del tractament

L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta política de privacitat és:

FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
NIF: G64489172
Domicili: C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona
Adreça de correu electrònic: bbdd@il3.ub.edu
Web: www.il3.ub.edu
Telèfon: 933 093 654

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya núm. 2320.

A la FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats en la web, així com informar-los sobre altres tractaments de dades duts a terme des de la nostra entitat, relacionats amb les nostres activitats.

Dades personals

Una dada personal és la informació que l’identifica o el fa identificable. A través de la web, en les caselles establertes a aquest efecte, recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal, població, etc. així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari està registrat. En aquest cas, la privacitat dependrà de la pròpia configuració establerta per l’usuari, així com dels termes i condicions de la mateixa xarxa social.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Finalitats, legitimació, destinataris i durada dels tractaments

Tractarem les dades dels interessats d’acord amb les següents finalitats:

Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web

Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través d’aquest formulari.

 • Base de legitimació del tractament: És l’interès legítim del responsable reforçat amb el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Destinataris: Les dades obtingudes amb aquesta finalitat no seran cedides a tercers excepte per obligació legal.
 • Duració del tractament: Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per donar compliment a la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada màxima de tres anys.

Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de serveis a empreses situat a la web

Recollim i tractem la informació facilitada per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, consulta o qualsevol petició que realitza a través d’aquest formulari.

 • Base de legitimació del tractament: És l’interès legítim del responsable reforçat amb el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Destinataris: Les dades obtingudes amb aquesta finalitat no seran cedides a tercers excepte per obligació legal.
 • Duració del tractament: Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per donar compliment a la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada màxima de tres anys.

Tractament de dades d'alumnes en la prestació dels nostres serveis

Al llarg de tot el procés de prestació dels nostres serveis formatius, serà necessari que la nostra entitat tracti dades personals d'alumnes, sigui a través d'oferta pròpia o a través de les nostres diverses col·laboracions amb altres entitats, podent variar el nostre rol de responsables del tractament a mers encarregats. En aquest apartat tractarem de definir els diferents tractaments que podem dur a terme:

 • La gestió de la seva inscripció o matriculació a través dels diferents mitjans posats a disposició, per a la contractació de serveis d'oferta formativa pròpia o impartits en col·laboració amb altres entitats. Tota la informació sol·licitada és necessària per gestionar la matrícula de l'interessat en el curs sol·licitat. La gestió de la matrícula significa la realització de totes les gestions administratives i acadèmic-docents que la nostra institució realitza, comportant la revisió i conservació de tota la documentació que aporta l'estudiant per avaluar el compliment dels requisits d'admissió del programa triat.
 • La nostra institució, per donar una correcta atenció als alumnes, posarà a disposició diferents canals segurs de comunicació, a través dels quals, es gestionaran les seves sol·licituds.                                                 
 • La gestió de la impartició de la docència, l'avaluació i el seguiment acadèmic implicarà la conservació de les evidències d'avaluació en els espais específicament habilitats per a tal fi.
 • El procés de certificació és on s'habilita i es gestiona la possibilitat de l'estudiant de poder demanar certificacions relatives al seu expedient. Aquestes sol·licituds poden ser directament ateses per nosaltres, o en determinats programes formatius, a través d'una altra entitat amb la qual col·laborem, segons el que s'estableix en el conveni subscrit amb aquesta entitat.
 • La gestió de l’alta de l'estudiant al Campus Virtual. Recollim i tractem les dades personals de l'usuari per poder tramitar el seu accés i gestionar la seva activitat al Campus Virtual, que és un dels nostres mitjans per realitzar la funció acadèmic-docent pròpia de la nostra institució.
 • La docència es podrà impartir telemàticament i podrà suposar l’enregistrament de les classes on podran aparèixer els alumnes que participin en aquestes sessions, que es podrien publicar en el curs de l’assignatura del Campus Virtual. És per això que es faran servir les següents eines:

  Zoom (https://zoom.us/es-es/privacy.html)
  BB Collaborate (https://help.blackboard.com/es-es/Privacy_Statement)  

Recomanem visitar les seves polítiques de privacitat periòdicament.

 • La gestió de les devolucions de matrícula per causes diverses de força major, com són la defunció o malaltia greu de l'alumne o d'un familiar de primer grau de consanguinitat, catàstrofes i terrorisme. Per acreditar aquestes circumstàncies, serà necessari que l'interessat aporti documentació amb informació que serà considerada especialment sensible, i per tant, s'aplicaran mesures de seguretat addicionals en el tractament d'aquestes dades per garantir la seva total confidencialitat.
 • Bases de legitimació del tractament:
  El compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya),
  .L'execució del contracte en el qual l'interessat és part, i l'aplicació de mesures precontractuals a petició d'aquest,
  .L'interès legítim de la nostra institució,
  .El compliment d'obligacions legals que ens són aplicables.
 • Destinataris: Les dades personals dels alumnes podrien ser compartides en aquells cursos impartits en col·laboració amb altres entitats, sempre que sigui necessari per poder donar el servei contractat a l’alumne. Aquestes col·laboracions estaran sempre subjectes al compliment dels nostres convenis que contindran les clàusules apropiades per vetllar pel correcte compliment de les lleis de protecció de dades per part de cadascun dels intervinents.
 • Duració del tractament: Aquestes dades seran tractades mentre duri la relació contractual i es conservaran d'acord amb els terminis establerts en el marc normatiu regulador dels nostres serveis, i sempre tenint en compte la seva necessitat (art. 5.1.e del RGPD).

Atendre i gestionar la sol·licitud realitzada per l’usuari a través del formulari de Borsa de Treball i Treballa amb nosaltres, situat a la web

Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder processar la seva participació en la Borsa de Treball, gestionada per la nostra institució amb l’objectiu de promoure la inserció laboral i proveir els interessats d’ofertes de feina vinculades a la seva formació i experiència.

 • Base de legitimació del tractament: És el consentiment de l’interessat manifestat en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat, prèviament a l’enviament del currículum. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Destinataris: Aquest tractament implica la cessió de la informació facilitada a les empreses interessades en el CV d’alumne.
 • Duració del tractament: Aquestes dades es conservaran durant el termini màxim d’un any, transcorregut el qual, es procedirà al bloqueig de les dades durant el temps establert legalment, garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.

Atendre i gestionar la sol·licitud realitzada per l’usuari a través del formulari d’inscripció a Talent Hub

Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través d’aquest formulari al Talent Hub.

 • Base de legitimació del tractament: És l’interès legítim del responsable reforçat amb el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Destinataris: Les dades obtingudes amb aquesta finalitat no seran cedides a tercers excepte per obligació legal.
 • Duració del tractament:  Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada màxima de tres anys.

Enviar butlletins, newsletters i informació comercial dels nostres serveis

Podem enviar informació comercial als interessats que així ens ho sol·licitin, així com a alumnes i exalumnes, relativa als diferents serveis oferts per la nostra entitat, adequant aquesta informació als serveis, que segons el seu perfil concret, puguin ser del seu interès. També podem enviar informació sobre esdeveniments i novetats que afectin la nostra institució i que també puguin ser del seu interès.

 • Base de legitimació del tractament: Sota el consentiment exprés de l’usuari, que té dret a revocar en qualsevol moment, recollim i tractem les seves dades personals per poder enviar-li aquesta informació. Quan es tracti d’alumnes i exalumnes, la base de legitimació d’aquest tractament serà l’interès legítim del responsable, fonamentat en el que estableix l’apartat 2 de l'article 21 de la LSSI.
 • Destinataris: Les dades obtingudes amb aquesta finalitat no seran cedides a tercers excepte per obligació legal.
 • Duració del tractament: Quan el tractament es fonamenti en el consentiment, aquestes dades les tractarem mentre l’usuari no el revoqui. Quan es fonamenti en l’interès legítim, un cop finalitzada la prestació dels nostres serveis a l’interessat, aquest tractament tindrà una durada màxima de tres anys.

Rebre informació estadística dels usuaris del lloc web

Amb la finalitat d'obtenir informació de l'ús del lloc web, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'utilització. A aquest efecte, utilitzem la informació estadística elaborada pels nostres Proveïdors de Serveis d'Internet. Podrà veure tota la informació relativa a aquest tractament en la nostra Política de Cookies.

Gestió derivada de l'ús de xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les diferents xarxes socials que emprem, l’usuari ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social. La nostra institució no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a les xarxes socials que gestiona. No obstant això, les persones, les dades de les quals es trobin publicades o incloses a comentaris, podran sol·licitar-nos la seva cancel·lació.

 • Base de legitimació del tractament: L’usuari consent expressament l’accés i tractament de les dades contingudes al seu perfil per part nostra, i que les notícies publicades sobre els serveis oferts per la nostra entitat apareguin al seu mur. La petició de l’usuari per connectar amb nosaltres, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.
 • Destinataris: Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal.
 • Duració del tractament: Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, podent-ho fer en qualsevol moment.

Pot ampliar la informació sobre aquest tractament a l’espai expressament habilitat per informar sobre aquesta qüestió https://www.il3.ub.edu/ca/politica-de-xarxes-socials.

Gestió i desenvolupament de la inscripció de l’usuari amb motiu de l’assistència a un esdeveniment o activitat

La nostra entitat gestionarà aquestes sol·licituds a través de les dades recopilades als formularis habilitats a aquest efecte a la nostra web, o mitjançant qualsevol altre formulari que podem fer-li arribar per confirmar la seva assistència a les activitats organitzades per nosaltres.

 • Base de legitimació del tractament: És el consentiment que atorga l’usuari a través de l’emplenament del formulari de participació habilitat per a tal efecte i la marcació de la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat, quan aquesta sol·licitud és gestionada a la nostra web. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Destinataris: Quan aquestes activitats siguin coorganitzades amb altres entitats, les dades personals dels assistents podrien ser cedides a la resta d'organitzadors sempre que sigui necessari per a la correcta gestió de l'esdeveniment.
 • Duració del tractament: Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada màxima de tres anys.

Gestionar l’enviament d’enquestes de satisfacció

La nostra entitat fa servir enquestes i altres mecanismes que ens permeten conèixer el grau de satisfacció dels serveis que oferim, amb l’objectiu de millorar dia a dia l’experiència dels nostres clients.

 • Base de legitimació del tractament: El tractament d’aquestes dades es fonamentarà en l’interès legítim de la nostra entitat per millorar la qualitat del servei prestat.
 • Destinataris: Les dades obtingudes amb aquesta finalitat no seran cedides a tercers excepte per obligació legal.
 • Duració del tractament: Les dades de caràcter personal se suprimiran una vegada hagi conclòs l’enquesta, així com el temps raonable per realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable.

Rebre, gestionar i respondre les reclamacions formals enviades a la nostra institució

La nostra institució, amb l'objectiu de millorar dia a dia la qualitat de tots els nostres serveis, posa a disposició dels usuaris els canals necessaris perquè puguin fer-nos arribar els seus suggeriments i queixes o bé tramitar una reclamació formal.

 • Base de legitimació del tractament: És l’interès legítim de la nostra institució que fonamenta el tractament de dades personals per poder atendre correctament aquestes reclamacions, en compliment de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre).
 • Destinataris: Les dades obtingudes amb aquesta finalitat no seran cedides a tercers excepte per obligació legal.
 • Duració del tractament: Aquestes dades seran tractades mentre siguin necessàries d'acord amb la seva finalitat i mentre es puguin derivar responsabilitats, dins dels terminis per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Tramitació del Carnet UB

A tots aquells alumnes matriculats en cursos amb titulació de la UB se'ls tramita aquest carnet, donant accés a descomptes en els establiments adherits i permetent la realització de gestions i tràmits telemàtics amb la nostra institució, a més d'altres avantatges.

 • Base de legitimació del tractament: L'execució del contracte en el qual l'interessat és part i el consentiment exprés de l'interessat.
 • Destinataris: Aquest tractament implica la cessió de la informació facilitada a la Universitat de Barcelona, que serà qui emeti aquest carnet.
 • Durada del tractament: Aquestes dades seran tractades mentre siguin necessàries d'acord amb la seva finalitat i mentre puguin derivar-se responsabilitats d'aquest tractament.

Transferències internacionals de dades

La nostra entitat té especial cura a salvaguardar les dades personals que tracta, i per això revisem periòdicament les polítiques de privacitat dels prestadors de serveis de la societat de la informació amb els quals treballem. Entre aquests proveïdors pot haver-hi entitats situades fora de la Unió Europea. Segons el RGPD, els tractaments de dades personals, la responsabilitat de les quals recaigui sobre la nostra entitat i que són duts a terme per aquestes organitzacions, són considerats transferències internacionals de dades. Amb la finalitat de garantir un nivell adequat de protecció dels drets i llibertats de les persones, les dades de les quals siguin tractades sota aquests termes, la nostra institució es compromet a respectar les disposicions del Capítol V del citat Reglament, on queden recollits els termes i condicions que regulen aquestes transferències internacionals de dades.

Lloc on es guarda la informació

La informació tractada per la nostra entitat és emmagatzemada en servidors propis, però també pot ser allotjada en servidors de proveïdors de serveis de la societat de la informació que actuen com els nostres encarregats del tractament. Aquests servidors poden estar situats en territori de la Unió Europea o fora d'ella. En aquest últim cas, sempre que el país de destinació no presenta un nivell adequat d'acord amb la Comissió Europea, formalitzem amb aquests encarregats del tractament, un acord en el qual s'incorporen clàusules contractuals tipus de protecció de dades, adoptades per la Comissió en la Decisió 2001/497/CE, de 15 de juny de 2001.

Actualització de dades

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està actualitzada i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de tercers

Si l’usuari ens facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per comunicar-los i que la informació facilitada és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no facilita aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

Ús de les contrasenyes

Per poder accedir al Campus Virtual, l’USUARI haurà d'"Iniciar Sessió" i incloure l’adreça del correu electrònic i contrasenya generada en el formulari de registre o en el formulari de recordatori de contrasenya d’acord amb les regles de complexitat que s’estableixin a cada moment en la web.

Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol dels identificadors o contrasenyes que hagin seleccionat en el registre, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ni permetre el seu accés a persones alienes.

Així mateix, serà obligació de l’usuari notificar de forma immediata al responsable qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes, tals com el robatori, l’extraviament, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat d'aplicar les mesures que considerem oportunes per mitigar el risc.

Drets dels interessats

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament.

Té dret a actualitzar-les i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per als quals van ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament de les mateixes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets de les següents maneres:

 • Contactant amb nosaltres al C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona o al Mail: bbdd@il3.ub.edu  
 • Contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça dpd@il3.ub.edu

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en https://apdcat.gencat.cat/ca/inici.

Tractament de dades de menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquests.

Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a nosaltres en les adreces facilitades en l'apartat 10 d'aquesta Política de Privacitat per bloquejar el compte d'accés dels menors a càrrec seu que s'haguessin registrat, falsejant la seva identitat.