Condicions de matrícula

Condicions de matrícula de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols i Gaudir UB): 

1. Oferta formativa

L’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona imparteix cursos de formació permanent de la Universitat de Barcelona impartits a l’empara dels articles 36 i 37 de l’RD 822/2021, de 28 de setembre i cursos de formació permanent de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona. Els programes impartits per l’Institut es regeixen d’acord amb la Normativa reguladora de la Formació Permanent a la Universitat de Barcelona, aprovada pel Consell de Govern en data 1 de març de 2023. [Normativa Agència de Postgrau]. Així mateix pot realitzar Activitats de curta durada (seminaris, jornades o cursos) i també, imparteix els cursos d’Els Juliols UB i Gaudir UB.

2. Requisits d’admissió

La teva matrícula quedarà sense efecte si no compleixes els requisits d’admissió (pagament, entrega i validació acadèmica de la documentació requerida en els terminis establerts).

En cas de Màsters, Postgraus, Cursos d’expert i Cursos superiors universitaris (cursos amb requeriment de titulació universitària que no estiguin regulats pel nou Reial decret 822/2021), no podràs obtenir el títol si no disposes de la titulació requerida per a l’accés. En aquests casos, i sempre que el programa ho permeti, rebràs un diploma d’extensió universitària (si el programa no contempla la certificació de no titulats, se’t facilitarà un certificat d’assistència expedit per l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona). 

En el cas de Màsters de formació permanent, diplomes d’especialització, cursos d'expert i cursos superiors universitaris (cursos amb requeriment de titulació universitària que estiguin regulats pel nou Reial decret 822/2021), no podràs obtenir el títol si no disposes de la titulació requerida per a l’accés. En aquests casos, i sempre que el programa ho permeti, rebràs un diploma superior universitari o un certificat d’expert (en funció dels crèdits del programa). Si el programa no s’adreça a alumnes no titulats, se’t facilitarà un certificat d’assistència expedit per l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona.

Els estudiants internacionals de països no integrants de la Unió Europea (estudiants extracomunitaris) hauran de tenir, obligatòriament, un visat d’estudis per a entrar a l’espai Schengen. El visat d’estudis és un requisit previst en la legislació espanyola vigent per a la inclusió de l’estudiant en el Règim General de la Seguretat Social. És responsabilitat de l’estudiant disposar de la documentació necessària a fi de poder formalitzar la matrícula.

T’informem que l’eficàcia de la matrícula està condicionada a la veracitat de les dades, al compliment dels requisits i de les normatives legals exigibles, al compliment dels requisits que consten a la fitxa web del curs i al pagament complet en els terminis establerts. Així mateix, t’informem que, en el cas de manca de la documentació requerida a la normativa de la matrícula, aquest acte té efecte de notificació perquè aportis la documentació que correspongui en el termini de 10 dies a partir de la data de la matrícula.

3. Pràctiques

Les pràctiques són una activitat de naturalesa formativa que duen a terme els estudiants i que supervisa l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), amb l’objectiu que s’apliquin i es complementin els coneixements adquirits en la formació acadèmica, i per afavorir l’adquisició de competències que preparin per a l’exercici d’activitats professionals.

Les pràctiques es poden portar a terme en empreses i institucions d'àmbit nacional o internacional i, amb caràcter excepcional, al mateix IL3-UB, segons la modalitat prevista.

Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, en cap cas se’n poden derivar obligacions pròpies d’una relació laboral, ni poden donar lloc a la substitució de llocs de treball.

S’estableixen dues modalitats de pràctiques:

a) Pràctiques curriculars: són assignatures (obligatòries o optatives) i activitats acadèmiques incloses en el pla d’estudis de la titulació oficial universitària o en el títol propi que així ho hagi previst.

b) Pràctiques extracurriculars: són activitats acadèmiques no incloses en el pla d’estudis, tenen caràcter voluntari i es duen a terme durant el període de formació de l’estudiant.

La realització de pràctiques acadèmiques externes comporta la inclusió de l’estudiant en el règim general de la Seguretat Social, siguin remunerades o no, a partir de l'1 de gener de 2024, segons exposa el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, sent per això necessari  accedir al número d’afiliació a la Seguretat Social de l’alumne per a poder gestionar correctament la realització d’aquestes pràctiques. Per això, i per a donar compliment a aquesta normativa, Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona podrà sol.licitar aquesta dada a la mateixa Seguretat Social a través del seu servei oficial que dóna accés a la base de dades corresponent.

Els alumnes hauran de disposar obligatòriament del número d’afiliació a la Seguretat Social. En cas de no conèixer o no disposar d’aquest número, poden obtenir-lo en aquest enllaç: Categorias (seg-social.gob.es).

Els estudiants internacionals no pertanyents a països integrants de la Unió Europea (estudiants extracomunitaris) que, hagin de realitzar o estiguin interessats a realitzar pràctiques acadèmiques externes, hauran de tenir obligatòriament un visat d’estudis per a entrar a l’espai Schengen. El visat d’estudis és un requisit previst en la legislació espanyola vigent per a la inclusió de l’estudiant en el Règim General de la Seguretat Social. És responsabilitat de l’estudiant disposar de la documentació necessària per poder formalitzar la matrícula.

4. Equips informàtics i connexió a Internet

És responsabilitat dels alumnes matriculats comptar amb connexió a Internet i amb els dispositius electrònics necessaris per a la correcta realització i seguiment de les activitats docents, incloent-hi l’accés al campus virtual, en qualsevol de les modalitats dels cursos que conformen l’oferta de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona.

5. Expedició de títols o certificats

En el cas de programes amb cursos o mòduls que l’integren, hauràs d’optar, en el moment de formalitzar la matrícula, entre la inscripció al curs complet o la inscripció a qualsevol dels cursos que l’integren. En el cas de matricular el programa complet, en cap cas és podem expedir els títols o diplomes dels cursos o mòduls vinculats, d’acord amb l’article 38 de la Normativa Reguladora de la formació permanent a la Universitat de Barcelona, aprovada pel Consell de Govern en data 1 de març de 2023. [Normativa agència de Postgrau]

6. Anul·lació de cursos

L’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació: 

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

7. Matrícula

L’import pagat en concepte de matricula no serà retornat una vegada iniciat el curs, ni transcorreguts 14 dies naturals des de la data del pagament. En cas contrari es podrà exercir el dret de desistiment. Únicament es retornarà l’import pagat en cas que la persona no hagi sigut admès al curs o per l’anul·lació d’aquest.

8. Dret de desistiment

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de formalització de la matrícula (en tot cas, els 14 dies comencen a comptar a partir de la data del primer pagament) sempre que el curs no hagi començat.

Per fer-ho, han d’emplenar el document indexat i enviar-lo signat, per correu electrònic, a (admisiones@il3.ub.edu).

Pots accedir al document mitjançant el següent enllaç: https://www.il3.ub.edu/sites/default/files/media/file/Formulari_desistiment_CAT_definitiu_il3.pdf

Les persones matriculades presencialment en programes on la seva modalitat sigui presencial o remot, podran exercir el seu dret a desistiment si per criteris acadèmics es modifiqués la modalitat a remot 100%. Poden exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats des de la seva notificació per email. En el cas de no sol·licitar el desistiment dins aquest període s’entén com assabentat i que continuat en la modalitat proposada per la institució.

Excepcions:

S’informa a les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable després dels 14 dies naturals, vers la data de formalització de matrícula, ni en els casos que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat. 

En el cas de denegació de visat d’estudis -per a persones matriculades presencialment en programes de IL3-UB- l’estudiant haurà d’adjuntar el document acreditatiu de la denegació del visat (resolució oficial ministerial) per correu electrònic (admisiones@il3.ub.edu), previ inici del programa, per tal de poder sol·licitar la devolució de l’import de matrícula abonat fins a la data de notificació.

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació el dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

9. Ajudes a la formació

L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per a poder beneficiar-se de qualsevol descompte-ofert per l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) s’hi haurà d’acreditar degudament que ets beneficiari abans abans de formalitzar la matrícula. Una vegada iniciat el curs, l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) no aplicarà cap descompte. En cas d’impagament el descompte deixarà de ser vigent i l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona reclamarà el 100% de l’import oficial sense descomptes.

Pots ampliar la informació en el següent enllaç

10. Pagament de la matrícula

El fet de no satisfer la matricula en els terminis que s’estableixin durant el procés de matrícula comporta la suspensió automàtica dels drets de l’alumne. En tot cas, la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del període de docència, tret que els casos en què el pagament es realitzi de forma fraccionada. En tot cas, l’alumne s’obliga al pagament íntegre de l’import de la matrícula. La matriculació pot comportar també el pagament d’altres taxes que hagin estat formalment aprovades pels òrgans competents de la Universitat de Barcelona.

11. Instal·lacions i dates

El lloc i/o data d’impartició pot canviar per raons acadèmiques (canvis i adaptacions de calendari, necessitats de recursos docents addicionals, etc.) i d’organització i logística (adequació d’espais al conjunt de cursos impartits). El canvi definitiu del lloc i/o data d’impartició s’informarà els estudiants amb un minin de quinze dies abans de l’inici del curs, els canvis puntuals i temporals s’avisaran amb la deguda antelació, amb un mínim de 24 hores. Els canvis de lloc d’impartició només es produiran dintre de la mateixa ciutat on s’ha convocat el curs.

12. Formats d’impartició dels nostres cursos

Modalitat presencial: Programa que requereix l’assistència del grup d’estudiants en un espai i horari concret. Implica el desplaçament a una única ubicació comuna.

Modalitat presencial i remot: Programa de caràcter presencial, però que incorpora la possibilitat que alguns estudiants assisteixin a les sessions presencials de forma remota. Els estudiants seleccionen el format (presencialment o en remot) des del moment de la matrícula i aquesta serà l’opció que mantindran durant el curs.

En cas que un alumne un mes abans de l’inici del curs al·legués canvis de les seves circumstàncies (salut, visat estudiant, etc.), que impossibilités l’inici del curs en la modalitat establerta, es podrà sol·licitar el canvi de modalitat al departament d’admissions via correu electrònic (admisiones@il3.ub.edu), on es validarà la seva sol·licitud en funció de la disponibilitat de places al curs, en cas de no poder gestionar el canvi s’oferirà a l’alumne la possibilitat de gestionar un canvi de convocatòria.

Modalitat online: Programa de modalitat online que desenvolupa la seva activitat de forma asíncrona. En algun dels nostres programes, residualment pot contemplar alguna acció síncrona.

Modalitat semipresencial: Programa semipresencial (una part online i una part presencial), en què la part online es desenvolupa de forma asíncrona i la part presencial requereix l’assistència de docents i estudiants en un espai físic.

Modalitat semipresencial en remot: Programa semipresencial (una part online i una part presencial), en què la part online es desenvolupa de forma asíncrona (online asíncron) i la part presencial incorpora la possibilitat que alguns estudiants assisteixin a les sessions presencials de forma remota (físic i remot).

*Sincronia. Es refereix a aquelles accions formatives que ocorren en temps reial. Per tant, la interacció entre alumnes, participants i docents coincideixen en el temps (en una data i una hora especifica) i en espai (físic o virtual, online o offline).

**Asincronia. Es refereix a aquelles accions formatives en les quals els alumnes, participants i/o docents no coincideixen entre si ni el temps ni a l’espai, podent duent-se a terme en qualsevol moment, independentment de la participació d’altres integrants a l’acció formativa.

13. Situacions excepcionals

En cas de situació excepcional de caràcter general que suposi la restricció a l’accés als centres docents i instal·lacions per motius aliens a l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona, la impartició de la docència en els programes presencials continuarà amb la modalitat de presencialitat mixta. Aquest sistema permet realitzar totes les activitats previstes en el pla docent, aplicant la metodologia i el sistema d’avaluació establert. 

AVÍS IMPORTANT - ENVIAMENT DE TÍTOLS

L'enviament del títol final del programa serà a càrrec de la institució sempre que es pugui realitzar a través del servei postal ordinari. En el cas, que per circumstàncies excepcionals i alienes la institució, impossibilitessin l'ús d’aquest, l'alumne haurà de fer-se càrrec de l'import addicional associat al servei corresponent. L'enviament per correu postal ordinari s'ofereix a aquells alumnes que resideixin fora de la província de Barcelona, els alumnes amb residència dins de la província de Barcelona, hauran de recollir el seu títol presencialment.

Formulari_desistimen...

27KB
Baixa