Màster Interdisciplinar en Prevenció i Tracta...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster Interdisciplinar en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar: Infància, Parella i Gent Gran

Semipresencial
105 setmanes
master prevencion tratamiento violencia familiar

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

4/11/2024 - 6/11/2026

Modalitat

Semipresencial

Horari

On-Line i pràctiques obligatòries presencials (2n any).

Preu

5.120

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

750 h. on-line + 200 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

Segell COPC. Màster Interdisciplinar en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar: Infància, Parella i Gent Gran

La violència familiar és l'abús de poder sobre persones percebudes com a vulnerables per la persona agressora, ja que està associat amb variables com el gènere i l'edat de les víctimes. Entre aquestes, les més vulnerables són les dones, els nens i les nenes, els i les adolescents, les persones grans i les persones amb algun tipus de discapacitat (física, psíquica o sensorial).

En els darrers anys, la violència en l'entorn familiar ha revestit una rellevància especial gràcies al fet que té més visibilitat social. Es tracta de diverses formes de violència que delaten un entorn problemàtic i que porten a una sensibilització social més gran i a una atenció professional més especialitzada.

L'increment de casos denunciats o detectats contribueix a millorar l'estudi sobre la incidència de la violència familiar, a garantir el benestar dels col·lectius més vulnerables i a exigir més qualitat de les intervencions professionals. Aquest màster es basa en la convicció que, per fer front a aquest fenomen, cal comptar amb professionals amb una formació adequada i una visió multidisciplinària de la violència familiar. La capacitat d’anàlisi i de detecció ha d'anar seguida d'una capacitat d'actuació, de manera que es garanteixin unes intervencions comunes i específiques sobre la prevenció, la detecció i el tractament de la violència envers la infància, la parella i la gent gran.

El màster ofereix els elements conceptuals i pràctics necessaris per a l'anàlisi i l'abordatge de la violència familiar des de diversos àmbits –social, psicològic, sanitari, educatiu, de seguretat i jurídic– per poder contribuir a la disminució del nombre de casos, a una millor prevenció i detecció, i poder assegurar un ajut eficaç en els casos en què el problema ja s'ha produït. Si ets un professional de l'assistència o l’educació social i vols aprofundir en un tema d'actualitat i d'especial gravetat, o bé en l'exercici de la teva professió has d'atendre persones amb risc d'exclusió social o sospitoses de ser víctimes de violència familiar, el
Màster de Formació Permanent en Interdisciplinar en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar: Infància, Parella i Gent Gran de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona t’ajudarà a entendre aquest greu problema, detectar-lo i oferir pautes de prevenció i d'abordatge.

Objectius

L'objectiu d'aquest màster és capacitar l'alumne per poder detectar, avaluar i tractar les diverses modalitats de la violència familiar, així com prevenir-la. Per fer-ho, en els dos cursos que integren el màster es persegueixen els objectius següents:

 • Proporcionar les bases conceptuals, actitudinals i procedimentals necessàries per a la comprensió, prevenció, detecció, avaluació i tractament de violència familiar.
 • Donar a conèixer les tècniques i les metodologies a través dels recursos i programes existents. 
 • Crear un espai per a la reflexió i la discussió en grup, des d'una perspectiva interdisciplinària per al disseny de projectes d'investigació-intervenció.

Tres raons per escollir-lo

 • Formació on-line especialitzada en una àrea de progressiva rellevància social.
 • Visió global del fenomen de la violència familiar (infància, parella i gent gran) per a una detecció i intervenció eficaç en cada cas.
 • Pràctiques obligatòries presencials durant el segon curs, en centres de reconegut prestigi i dins del lloc de residència de l'Alumne.

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

VÍDEOS RELACIONATS

de

COL·LABORADORS

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Interdisciplinar en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar: Infància, Parella i Gent Gran per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
violencia
Aquesta activitat formativa està pendent del reconeixement de formació d'interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets Socials.

Programa

Primer curs

1. Mòdul introductori
1.1. La violència familiar
1.2. Manifestacions de la violència familiar
1.3. Treball en equip i en xarxa d'equips

2. Violència contra les persones grans (I)
2.1. Introducció a l’envelliment
2.2. Definició i tipus de maltractaments a les persones grans
2.3. Detecció dels maltractaments a persones grans. Perfil de la víctima i del agressor
2.4. Valoració: indicadors, factors de risc. Abordatge integral.
2.5. Intervenció: Protocols, xarxes, circuits i tècniques de detecció i derivació
2.6. Intervenció: Recursos de suport i atenció generals i especialitzats d'intervenció familiar i alternatives a la permanència en el nucli familiar.
2.7. Prevenció: Plans, programes i projectes de prevenció en l'àmbit familiar, residencial i comunitari
2.8. Aspectes legals

3. Violència contra la infància i adolescència (I)
3.1. Definicions i característiques dels maltractaments infantils
3.2. Dinàmiques familiars de cada tipus de maltractament infantil
3.3. Sistema de protecció a la infància. Protocols, xarxes, circuits i tècniques de detecció, derivació i intervenció
3.4. Aspectes legals
3.5. Indicadors psicosocials, educatius i sanitaris. Efectes dels maltractaments
3.6. Tècniques i instruments psicosocials i pedagògics. Diagnòstic mèdic (ambulatori i hospitalari)
3.7. Recursos de suport i atenció a víctimes i agressors. programes d'intervenció familiar.
3.8. Àmbits de la prevenció: comunitari, sanitari, social i educatiu

4. Violència de gènere en la parella (I)
4.1. Marc d'interpretació i anàlisi de les violències de gènere
4.2. La construcció de la masculinitat i feminitat. Rols i estereotips de gènere.
4.3. Detecció de violència de gènere. La violència de gènere en les relacions de parella
4.4. Aspectes legals
4.5. Els efectes a curt i llarg termini de la violència de gènere
4.6. Recursos de suport i atenció a víctimes i agressors
4.7. La prevenció de la violència de gènere
4.8. Intervenció comunitària en violència de gènere

5. Projecte Final
5.1. Realització del disseny d'un projecte aplicat amb tutoria especialitzada.

Segon curs

6. Mòdul transversal
6.1. Planificació, gestió i avaluació de les intervencions en violència familiar
6.2. Intervenció grupal amb víctimes (dones, fills i filles i grans) de la violència familiar des de l'atenció social primària (ASP)
6.3. Intervenció individual i familiar en violència familiar des de l'ASP

7. Violència contra la infància i adolescència (II)
7.1. Trastorns de la vinculació i maltractaments infantils.
7.2. Intervencions terapèutiques amb nens/as i adolescents
7.3. Maltractaments infantils associats a les discapacitats: prevenció i tractament familiar
7.4. Tractament psico-soci-educatiu de les famílies negligents
7.5. Actualització del tractament jurídic del maltractament infantil: casos pràctics

8. Violència de gènere en la parella (II)
8.1. Atenció especialitzada (individual i grupal) a la violència familiar
8.2. Avaluació i tractament a agressors en la parella
8.3. Tractament de la violència familiar associada a discapacitats, trastorns mentals i drogodependències
8.4. Tractament de la violència familiar associada a Immigració
8.5. Actualització del tractament jurídic de la violència familiar: casos pràctics

9. Violència contra les persones grans (II)
9.1. Aspectes psicològics associats als maltractaments contra les persones grans
9.2. Aspectes socials associats als maltractaments contra les persones grans
9.3. Maltractament institucional i vulneració dels drets de les persones grans.
9.4. Dependència, discapacitat, cura informal i maltractaments contra la gent gran.
9.5. Serveis d'atenció formal a persones en situació de dependència i maltractaments contra la gent gran.

10. Pràctiques en centres
200 hores mínimes de pràctiques presencials i 500 màximes.
Defensa de la memòria de pràctiques davant tribunal.

Destinataris

Llicenciats i diplomats dels àmbits psicosocials, sanitaris, educatius, de seguretat i jurídics que busquen millorar la seva preparació en unes temàtiques que requereixen cada vegada més d'un coneixement especialitzat però una mirada més holística.

Sortides professionals

Els alumnes que realitzin el Màster podran desenvolupar les seves funcions com a tècnics o professionals en prevenció i tractament de la violència en diferents centres, serveis o programes tant públics i / o privats, com per exemple:

• Programes educatius de prevenció de la violència
• Programes de detecció i tractament per a la infància i adolescència maltractada
• Programes de detecció i tractament per a dones maltractades i els seus fills i filles
• Centres d'informació i atenció a les dones
• Centres ambulatoris especialitzats en violència de gènere
• Programes de tractament per a agressors (Mesures Penals Alternatives)
• Centres residencials d'acolliment i recuperació
• Centres residencials d'urgències
• Centres d'atenció a la víctima del delicte
• Consultes privades de psiquiatria
• Consultes en gabinets privats de psicologia
• Serveis tècnics de punts de trobada
• Serveis Jurídics
• Serveis de Política Comunitària i Institucional

Llistat d'institucions i centres col·laboradors que, com a participant, tens a la teva disposició per a realitzar les pràctiques tutoritzades:

37 Convenis, amb més de 90 centres i programes

* Es poden realitzar convenis amb altres institucions i centres a sol·licitud de l'alumne

Catalunya
1. DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia)
2. Diputació de Barcelona. Àrea Benestar social
3. Consell comarcal del Maresme
4. Consell comarcal d’Osona
5. Consell Comarcal de l'Anoia
6. Consell Comarcal del Vallès Oriental
7. Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBcn)
8. Consorci Acció Social La Garrotxa
9. Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
10. Consorci Acció Social de Catalunya (SUMAR)
11. Ajuntament de Cornellà de Llobregat
12. Ajuntament de Manresa
13. Ajuntament de Reus
14. Ajuntament de Tarragona
15. Ajuntament de Molins de Rei
16. Universitat de Girona (UdG-IRQV)
17. Fundación Salud y Comunidad (FSyC)
18. Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
19. INTRESS
20. Institut de Reinserció Social (IREs)
21. Assistència i Gestió Integral (AGi)
22. Fundació Vicky Bernadet (Barcelona)
23. SIE Terres de l’Ebre (Fundació Privada Montsià)
24. Connexus
25. EXIL
26. Associació de Dones Juristes (Advocades Assessores)
27. El Safareig (SIE Catalunya Central)
28. Fundació Concepció Juvanteny
29. EDUVIC
30. Identitats (Girona)

Resta Espanya
31. Ayuntamiento de Algeciras (Delegación de Igualdad y Bienestar Social)
32. Fundación Federico Ozanam (Zaragoza)
33. Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel (Mallorca)
34. EULEN

Fora d’Espanya
35. Ministerio de Salud y Bienestar (Andorra)
36. Centro de Atención Psicológica Fortaleza (México D.F.)
37. S.H.E. – Shelter for Help in Emergency (Virginia, U.S.A.)

Professorat

Direcció

Sr. José Manuel Alonso Varea
Psicòleg. Consultor en benestar, salut i organitzacions. Professor de Psicologia (UB). Membre del patronat de Save the Children. Màster en Administració Pública (ESADE).

Quadre docent

Sr. José Manuel Alonso Varea
Psicòleg. Consultor en benestar, salut i organitzacions. Professor de Psicologia (UB). Membre del patronat de Save the Children. Màster en Administració Pública (ESADE).

Sra. Gemma Altell
Psicòloga social. Especialista en incorporació de la perspectiva de gènere i en violències masclistes. Codirectora de la consultora social i de gènere G360. Professora del màster de Drogodependències, màster de Salut Mental Comunitària (Universitat de Barcelona).

Sra. Marta Alvarez
Psicòloga, especialitzada en violències masclistes. Màster en Teràpies de Tercera Generació (VIU). Directora de l'àrea d'addiccions, gènere i famílies de la Fundació Salut i Comunitat.

Sr. Àlex Araujo
Psicòleg i psicoterapeuta especialitzat en violència familiar i de gènere. Format en Teràpia Gestalt. Supervisor i formador d'equips en l'àmbit de la intervenció social.

Sra. Yolanda Ballesteros
Psicòloga, treballadora social. Tècnica de l'oficina d'atenció a la víctima del Departament de Justícia. Coordinadora de l'associació Esfera (formació i intervenció en violències i entitat col·laboradora de l'àrea d'ensenyament de l'ajuntament de Girona) i Amae Psicología, dedicada a psicoteràpia del trauma. Psicòloga en centre residencial per a gent gran.

Sra. Carla Casas
Treballadora social i terapeuta familiar. Coordinadora de la unitat de vellesa, discapacitat i salut mental al Consell Comarcal de l'Anoia. Membre d'EIMA, associació per a la investigació del maltractament a la gent gran. Màster en Direcció Pública (ESADE).

Dra. Montserrat Celdrán
Doctora en Psicologia. Professora del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació (Universitat de Barcelona). Membre del Grup de Recerca en Gerontologia (GIG).

Sr. Julio Cirbian
Educador social, treballador social i màster en Intervencions Socials i Educatives (UB). Tècnic en l'EAIA d'Osona i coordinador dels programes preventius d'Infància, Adolescència i Famílies del Consell Comarcal d'Osona.

Dr. Josep Fabà
Doctor en Psicología. Màster interuniversitari en Psicogerontologia (Universitat de Barcelona). Professor del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació (UB) i membre del Grup de Recerca en Gerontologia (GIG).

Sra. Marisa Garreta
Infermera especialista en geriatria. Coordinadora d'infermeria al Parc de Salut Mar. Membre d'EIMA, associació per a la investigació del maltractament a la gent gran.

Sr. Andrés Lorenzo
Treballador social. Criminòleg. Docent i investigador. Director de la revista Itineraris de Treball Social (UB).

Dra. Claudia Rocío Magaña
Psicòloga i doctora en Antropologia Social. Docent i investigadora a la UFR de Treball Social, de la Universitat de Barcelona.

Sra. Merche Nuñez
Psicòloga i pedagoga. Postgrau d'Especialista en Assessorament i Orientació Psicopedagògica. Psicòloga tècnica de Protecció Infantil (EAIA) de l'Ajuntament de Barcelona.

Sra. Ana Rodríguez
Infermera especialista en geriatria. Centre Fòrum del Parc de Salut Mar de Barcelona. Membre del comitè de maltractaments del Parc de Salut Mar.

Sra. Carmen Simon
Psicòloga especialitzada en violència familiar i de gènere. Direcció tècnica i gestió de serveis i equips especialitzats en violència.

Sra. Neus Tormo
Pedagoga i consultora en teràpia familiar en contextos no clínics. Postgraduada en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural. Coordinadora territorial i responsable de programes de suport educatiu del Consorci d'Educació de Barcelona.

Sra. Meritxell Pomès
Pedagoga i educadora social. Terapeuta Gestalt, formació en pedagogia sistèmica. Experiència laboral especialitzada en l'àmbit de la infància, l'adolescència i la intervenció amb famílies.

Sra. Laia Piqué
Treballadora social, terapeuta Gestalt i mediadora familiar. Supervisora i formadora de l'àmbit socioeducatiu. Directora de CreaEspai (Acompanyament familiar i teràpia Gestalt).

Sra. Anna Vazquez Jou
Treballadora social. Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes (UOC). Membre del Circuit Territorial de Violència Masclista de Sant Martí. Técnica en Protecció Infantil (EAIA) de l'Ajuntament de Barcelona.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Socis/es del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. 10% de descompte.
 • Socis/es del CSC. 10% de descompte.
 • Socis/es de la Federació d’Associacions Professionals d’Infermeria de Catalunya (FAPIC). 10% de descompte.
 • Col·legiats/des del Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya. 10% de descompte.
 • Col·legiats/des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC). 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h